KERSMARK

Kersmark 2017 banier

Datums: 25 November – 5 Desember 2020

Kersmark Facebook Bladsy

Aansoekvorms vir voornemende uitstallers:

U kan die nodige vorms onder aan die bladsy aflaai.

KENNISGEWING

As gevolg van die huidige grendeltyd, word die sluitingsdatum vir ALLE Kersmarkaansoeke verskuif na 30 Junie 2020.  

KEURING

Daar sal GEEN keuringsdag plaasvind nie.  Alle produkte sal elektronies gekeur word.  Dit is dus van uiterste belang dat u aansoek vergesel word met goeie duidelike, kwaliteit foto’s.

Uitstallers wat kosprodukte uitstal sal persoonelik gekontak word om die produkte na die Kantoor te courier vir keuring.

Uitstallers wat vir die Kostent-spyseniering (verversings deur die dag en aandetes), aansoek doen, sal persoonlik gekontak word om die nodige reëlings te tref vir keuring.

Application forms for prospective exhibitors:

Download the necessary forms below. 

NOTICE
Due to the current lockdown, the closing date for ALL Christmas market applications will be moved to June 30, 2020.

SELECTION

There will be NO selection day. All products will be electronically screened. It is therefore of utmost importance that your application is accompanied by good clear, quality photos.

Exhibitors exhibiting food products will be contacted in person to courier the products to the Office for selection.

Exhibitors applying for the Food tent catering (refreshments throughout the day and dinners) will be contacted in person to make the necessary arrangements for selection.