KERSMARK

Kersmark 2017 banier

27 November – 7 Desember 2024

Druk hier om die Kersmark Facebook blad te besoek

Die Aansoekvorm en Inligtingsdokument vir voornemede uitstallers vir 2024 sal vanaf 1 Maart 2024 beskikbaar wees om af te laai.
(Heel onder aan die bladsy)

Meer inligting!

Sluitingsdatum vir ALLE aansoeke
30 JUNIE 2024

ELEKTRONIESE Keuring vir ALLE aansoeke
3 – 15 JULIE 2024

Kennisgewing vir suksesvolle aansoeke:
Sal per e-pos vanaf 1 AUGUSTUS 2024 uitgestuur word.

Sluitingsdatum vir indiening van strepieskodes:
Sal aangekondig word

Betaaldatum vir tafels en vloerspasies: 
30 SEPTEMBER 2024

Tafelkoste:

TAFELGROOTTE:  1,80 x 0,75 meter  –  R900-00 per tafel /vloerspasie

Kommissie:

Uitstallers staan 20 % van alle verkope aan die gemeente af.  

Reëls:
1. Die bestuur het besluit om vir meer uitstallers die geleentheid te bied om deel te wees van die mark. As gevolg van die besluit sal uitstallers beperk word tot die hoeveelheid tafels/vloerspasies wat aan hulle toegeken word.
2. Toekenning van tafels sal deur die keuringskomitee gedoen word.
3. Aansoekvorms en Inligtingsdokument is beskikbaar onder aan die bladsy.

Baie dankie vir julle samewerking.  Ons sien uit daarna om weer saam met almal mark te hou.


The Application Form and Information Document for prospective exhibitors for 2024 will be available to download from 1 March 2024.
(At the bottom of the page)

More information!

Closing date for ALL applications
30 JUNE 2024 

ELECTRONIC selection for ALL applications
3 – 15 JULY 2024

Notice of successful applications:
Will be sent via email from 1 AUGUST 2024

Closing date for submission of barcodes:
To be announced

Payment date for tables and floor spaces:
30 SEPTEMBER 2024

Table costs:

TABLE SIZE:  1,80 x 0,75 meter  R900-00 per table / floor space

Commission:
20 % Of all sales will go to the congregation.

Rules:
1. Management has decided to offer more exhibitors the opportunity to be part of the market. As a result, exhibitors will be limited to the amount of tables/floor spaces allocated to them.
2. Allocation of tables will be done by the selection committee.
3. Application forms and Information Document is available at the bottom of the page.

Thank you for your cooperation. We look forward to holding a market with everyone again.