KERSMARK

Kersmark 2017 banier

Datums: 24 November – 4 Desember 2021

Kersmark Facebook Bladsy

Hierby aangeheg Aansoekvorm en Inligtingsdokument vir voornemede uitstallers vir 2021.

Meer inligting!

Sluitingsdatum vir ALLE aansoeke30 JUNIE 2021

ELEKTRONIESE Keuring vir ALLE aansoeke1 – 16 Julie 2021

Kennisgewing vir suksesvolle aansoeke: Sal per e-pos vanaf 2 AUGUSTUS 2021 uitgestuur word.

Sluitingsdatum vir indiening van strepieskodes: Sal aangekondig word

Betaaldatum vir tafels en vloerspasies:  30 SEPTEMBER 2021

TAFELKOSTE per tafel/vloerspasie:  R850-00
TAFELGROOTTE/VLOERSPASIE:  1,80 x 0,75 meter

KOMMISSIE

Uitstallers staan 19 % van alle verkope aan die gemeente af.  Kostentstalletjies in die kostent-area se kommissie sal direk aan hulle gekommunikeer word.

REËLS:

  • Die bestuur het besluit om vir meer uitstallers die geleentheid te bied om deel te wees van die mark. As gevolg van die besluit sal uitstallers beperk word tot die hoeveelheid tafels/vloerspasies wat aan hulle toegeken word.
  • Toekenning van tafels sal deur die keuringskomitee gedoen word.

Aansoekvorms en Inligtingsdokument is beskikbaar onder aan die bladsy.

Baie dankie vir julle samewerking.  Ons sien uit daarna om weer saam met almal mark te hou onder die nuwe “normale” omstandighede.

Groete
Kersmarkkomitee

Herewith attached please find the Application Form and the Information document for prospective exhibitors for 2021.

MORE INFORMATION!

Closing date for ALL applications: 30 JUNE 2021

ELECTRONIC Selection for ALL applications: 1 – 16 JULY 2021

Notice of successful applications: Emails will be sent out from 2 AUGUST 2021.

Closing date for submission of barcodes: To be announced

Payment date for tables and floor spaces: 30 SEPTEMBER 2021

TABLE COSTS per table / floor space: R850-00

TABLE SIZE / FLOOR SPACE: 1.80 x 0.75 meters

COMMISSION

Exhibitors donate a 19 % of all sales to the congregation.  Food stalls in the food area’s commission will be communicated directly to them.

RULES:

• Management has decided to offer more exhibitors the opportunity to be part of the market. As a result of the decision, exhibitors will be limited to the amount of tables / floor spaces allocated to them.

• Allocation of tables will be done by the selection committee.

Thank you very much for your cooperation. We look forward to holding a market with everyone again, under the new “normal” circumstances.

Regards
Christmas Market Committee